Contact

Sinds 2009 denkt de Bredase werkgroep Hoogspanning Haagse Beemden actief mee met TenneT, EZ, gemeenten en andere overheden, om bij de aanleg van hoogspanningslijn ZW380 in West-Brabant, zoveel mogelijk bestaande hoogspanningsknelpunten op te lossen. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door wijkraad het BEKOM.

Wilt u meedenken? Hebt u vragen? Uw reacties zijn van harte welkom op e-mailadres: info (apestaartje) 150kv.nl

Gemeente Breda: "Intentie tot verkabelen" (juli 2017)
In een brief aan omwonenden van Bredase bovengrondse hoogspanningslijnen schreef minister Kamp dat hij die gemeente een 'pilotstatus' heeft gegeven, bij de Verkabelingsregeling. En in zijn Kamerbrief schreef hij dat Breda 'sowieso' gaat verkabelen. In tegenstelling tot wat de minister beweert is dat laatste nog lang niet zeker. De gemeenteraad heeft hier namelijk nog niet toe besloten. Sterker, er is zelfs nog geen onderzoek gedaan of verkabeling in Breda wel haalbaar is.

Toch is er een lichtpuntje. De gemeente Breda heeft uitgesproken in elk geval wel 'de intentie' te hebben tot verkabelen. Ambtelijke molens malen echter niet zo snel. Pas begin 2018 zal er een voorstel tot verkabeling naar de gemeenteraad worden gestuurd, zo is de bedoeling. Mits de gemeenteraad zich nog voor de verkiezingen van 2018 over de verkabeling kan uitspreken geeft de werkgroep de gemeente het voordeel van de twijfel.

Zodra er iets over de verkabelingsplannen te melden is zal dit worden gepubliceerd op onze andere website: www.150kv.nl.

 

Brief omwonenden Breda

 

Vraagtekens bij onderbouwing tracékeuze minister (juli 2017)
Minister Kamp heeft een voorlopige keuze gemaakt voor het noordelijke tracé Paars, variant Biesbosch/Bosroute. In een Kamerbrief beschrijft de minister zijn overwegingen. Die blijken bijna allemaal te zijn gebaseerd op onjuiste veronderstellingen. De werkgroep zette een aantal punten op een rijtje in dit factsheet.

Kamerbrief 07-07-2017

 

Vraagtekens bij onderbouwing tracékeuze

 

Verbijstering over NIMBY-meerderheidsadvies overheden (juni 2017)
In juli 2010 stelden de samenwerkende overheden in West-Brabant nog eensgezind dat bij de tracékeuze de leefomgevingskwaliteit doorslaggevend zou moeten zijn. In een brief aan de minister schreven zij:
“Ook hechten wij er aan u te melden dat wij bij de uiteindelijke afweging de gevolgen voor de burgers, zeker op het gebied van veiligheid en gezondheid (onder andere magneetzones) - zelfs boven die van natuur en landschap - als eerste prioriteit stellen.”

Zeven jaar later is er van dat nobele streven niets meer over. Nee, nu adviseert een meerderheid van de gemeenten een tracé dat, juist op het aspect Leefomgevingkwaliteit, van alle alternatieven het slechtste scoort. Het voorkomen van landschapsdoorsnijdingen wordt heilig verklaard. Maar ook op dat gebied scoort het geadviseerde tracé slechts matig.

Het lijkt er sterk op dat de betreffende gemeenten nu alleen hebben gezocht naar een tracé, dat zo ver mogelijk van hun grondgebied af ligt. Na intensief achterkamertjesoverleg, inclusief dubieuze ruilhandeltjes op andere dossiers, is er een meerderheid gevonden. De werkgroep heeft met verbijstering kennis genomen van de uitkomst...

Reactie op tracékeuze overheden

 

Doorsnijdingen van het landschap

 

 

Noordelijk tracé Paars slechtste keus (april 2017)
Een keuze voor tracé Paars zou een historische vergissing zijn. Dat is unaniem het oordeel van de werkgroep, na bestudering van de Integrale Effect Analyse van TenneT. Het tracé scoort bijzonder slecht op nettechniek en kosten, en raakt tot wel tien keer zoveel gevoelige bestemmingen dan alternatieven als tracé Geel en Rood.

Voor de duizenden mensen die dicht op een bestaande hoogspanningslijn wonen zou een keuze voor tracé Paars ook slecht nieuws betekenen. Het tracé lost nauwelijks knelpunten op. Dat valt te lezen in de Evaluatie van de IEA.

Evaluatie IEA

 

Bijlage 1:
gevoelige bestemmingen

 

Bijlage 2:
vergelijking veldlengtes

 

Nog steeds gedoe om beoordelingscriteria MER... (februari 2017)
Nog steeds is er veel te doen om de beoordelingscriteria voor de milieueffectrapportage. De criteria die TenneT wil gebruiken zijn op essentiële onderdelen niet in orde. Aspecten die conform de Richtlijnen voor het MER centraal zouden moeten staan worden volledig buiten beschouwing gelaten. Andere effecten wil TenneT pas gaan bekijken na de keuze van het beste tracé.

Wat het project ZW380 Oost uniek maakt is dat een Monitoringscommissie toezicht houdt op de totstandkoming van het MER. De werkgroep heeft een vijftal kwesties voorgelegd aan deze commissie.

Vergeten gevoelige bestemmingen

 

Effecten pas beoordelen na het MER

 

Criteria ondergrondse variant

 

Het uitruilprincipe versus bundelen

 

'In de pas' of 'uit de pas'?

 

Goede beoordelingscriteria cruciaal voor goede MER (december 2016)
De tracéalternatieven voor ZW380 worden beoordeeld in een milieueffectrapport. Dat valt of staat met goede beoordelingscriteria. Een onafhankelijke commissie heeft in 2009 advies uitgebracht, over de aspecten die centraal zouden moeten staan bij de beoordeling van de tracéalternatieven. De ministers hebben dit advies integraal overgenomen, en omgezet in een richtlijn. Case closed? Helaas niet...

TenneT heeft een eigen beoordelingskader gemaakt, dat op een aantal cruciale punten sterk afwijkt van de richtlijn. De (volgens de richtlijn) belangrijkste aspecten worden door TenneT zelfs helemaal buiten beschouwing gelaten. De werkgroep heeft een aantal afwijkingen beschreven, en aanbevelingen gedaan aan TenneT om deze punten te corrigeren.

Afwijkingen in beoordelingskader

 

Advies 1: nieuwe berekeningsmethode RIVM

 

Advies 2: effecten op bestaande verbindingen

 

Advies 3: richtlijnen moeten leidend zijn

 

Advies 4: cumulatieve effecten

 

De vier tracés en vier stationslocaties in het MER (augustus 2016)
TenneT laat vier routes voor de ZW380 onderzoeken. Twee zijn er ontwikkeld door TenneT zelf (Paars en Rood), en twee zijn ingediend vanuit de regio (de alternatieven Geel en Blauw). Daarnaast laat TenneT ook vier mogelijke locaties onderzoeken voor het eindstation van ZW380. Op onderstaande PDF-informatiebladen vindt u een korte beschrijving van elk tracé in deelgebied 3 (Roosendaal-Tilburg), en informatie over de eindstations.

Tracé Paars (voormalige tracé Noord)

 

Tracé Rood (voormalige tracé Zuid)

 

Tracé Geel (zuidelijk middenalternatief)

 

Tracé Blauw (noordelijk middenalternatief)

 

Mogelijke locaties eindstation ZW380

 

Kinderachtig (juli 2016)
Het lijkt er sterk op dat TenneT en EZ koste wat kost willen voorkomen dat één van de alternatieve tracés beter scoort in de MER-procedure, dan de eigen tracés. TenneT gaat daarbij ronduit kinderachtig te werk. TenneT houdt zich niet aan de spelregels. Achter de rug van de indieners om worden hun alternatieven gesaboteerd. Alternatieve tracés en oplossingen worden ten onrechte afgeschilderd als extreem complex en kostbaar. Varianten van alternatieven worden alleen meegenomen als die volstrekt onhaalbaar en kansloos zijn. Onderstaand enkele voorbeelden...

Vrijspelen niet in MER

 

Alternatieven verkeerd in tracédocument

 

Variant om Standdaarbuiten

 

Complex of niet complex?

 

Bosroute (maart 2016)
TenneT probeerde de door Natuurmonumenten en bewoners van De Moer bedachte 'Bosroute' te vervangen door een ruitvormig tracé. Dankzij alerte Kamerleden ging dat niet door. Wat maakt 'Bosroute' nu zo speciaal? In nevenstaande PDF-infobladen vindt u meer informatie.

Bosroute vervangen door Ruit?

 

Bosroute om De Moer